Ο Χριστός Παντοκράτωρ / Christ the Almighty

Properties

White, Brown, Orange
84 x 45,5εκ.
α μισό 6ου αιώνα
Έγκαυστική