Ο Απόστολος Πέτρος / The Apostole Peter

Properties

Brown
92,8 x 53,1 εκ.
β' μισό 6ου - α' μισό 7ου αιώνα
Έγκαυστική