Η Ουρανοδρόμος Κλίμαξ / The ladder to Heaven

Properties

Yellow
41,1 x 29,5 εκ.
Τέλος 12ου αιώνα
Τέμπερα σε ξύλο