Η Θεοτόκος μεταξύ των αγίων Θεοδώρου και Γεωργίου / The Virgin between Saints Theodore and George

Properties

Yellow, Brown
68,5 x 49,7εκ.
6ος αιώνας
Έγκαυστική